Product toegevoegd

Damhert Nutrition

MenuSluiten

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

0. Identiteit van de verkoper

Damhert NV     
Kapelstraat 154, 3550 Heusden-Zolder (België) 
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt         
BTW BE 0429 586 472 
Tel: +32/(0)11.42.50.39 
Email: info@damhert.com       
(hierna genoemd “Damhert”)

1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de koper (hierna ook “u”, “uw”) en Damhert (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing (i) op het gebruik door u van www.damhert.be of www.damhert.com (hierna genoemd de “Website”), (ii) op elk aanbod uitgaande van Damhert gericht aan u en (iii) op elke verkoopovereenkomst aangegaan tussen de Damhert en u.

1.2. Voordat u tijdens de bestelprocedure (artikel 2.4 – Stap 3) de knop “Volgende stap” aanklikt om over te gaan tot uw betaling en het afsluiten van de verkoop op afstand, krijgt u de mogelijkheid om – en wordt van u verwacht – deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. U zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u en Damhert. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons voorafgaandelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige algemene voorwaarden.

1.3. Damhert kan op elk moment deze algemene voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard.

2. Aanbod, prijs, kosten, bestelling en aanvaarding van de bestelling:

2.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Damhert niet. Damhert is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Damhert is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod en de presentatie van onze producten in de Website is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen en is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.2. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Damhert behoudt zich het recht voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) te corrigeren. De prijzen vermeld op de Website zijn geldig zolang ze online getoond zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

2.3. Indien verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij de afrekening onder het tabblad “Bestellingsoverzicht” (artikel 2.4 – Stap 3).

2.4. De bestelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Stap 1: U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop  in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Onder het tabblad “Winkelmandje” kan u de gekozen producten, de hoeveelheid en de prijs controleren. Vanuit het tabblad “Winkelmandje” kunt u naar het tabblad “Uw gegevens” door aanklikken van de knop “Volgende stap”.
  • Stap 2: Onder het tabblad “Uw gegevens” dient u zich te registreren. U wordt gevraagd uw contactgegevens en – indien verschillend van de contactgegevens – het leveringsadres op te geven. Vanuit het tabblad “Uw gegevens” kunt u naar het tabblad “Bestellingsoverzicht” door aanklikken van de knop “Volgende stap”.
  • Stap 3: Onder het tabblad “Bestellingsoverzicht” kunt u uw bestelling, de prijs en de verzendkosten controleren. U kunt er tevens – indien van toepassing – een kortingscode ingeven. Alvorens de bestelling te bevestigen en te betalen dient u nog uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden door het daartoe voorziene kader aan te vinken. Vanuit het tabblad “Bestellingsoverzicht” kunt u naar het tabblad van onze betalingsprovider INGENICO door aanklikken van de knop “Volgende stap”.
  • Stap 4: Onder het tabblad van onze betalingsprovider INGENICO kan vervolgens de gewenste betalingswijze gekozen worden (AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTERCARD, BANCONTACT en IDEAL). Zodra u de betaalwijze heeft gekozen komt u op een volgend tabblad waar uw betaalgegevens moeten worden opgegeven en uiteindelijk dient u de betaling te bevestigen door aanklikken van de knop “Ja, ik bevestig mijn betaling”. Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.
  • Stap 5: Vervolgens, na succesvolle betaling, wordt uw bestelling en betaling bevestigd onder het tabblad “Bevestiging”.

2.5. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de verkoopovereenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Ja, ik bevestig mijn betaling” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze Website. Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling samen met een pdf-versie van deze algemene voorwaarden.

Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee per e-mail en – indien van toepassing – garanderen wij de terugbetaling m.b.t. de niet uitgevoerde bestelling.

Damhert heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
  • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten/prijzen op de Website;
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van uwentwege;
  • bij overmacht;
  • wanneer kan worden aangenomen dat u de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

2.6. Wanneer u vragen heeft over bv. aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer u twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij u steeds om vooraf contact op te nemen met Damhert op het e-mailadres info@damhert.com

3. Levering:

3.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Website de levering toestaat. Damhert doet beroep op de leveranciers DPD (Benelux) en FEDEX (wereldwijd).

3.2. De bestelling wordt in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (voor klanten in andere landen dan België en het Groothertogdom Luxemburg kan de levertermijn afwijken). Wij hebben het recht gedeeltelijke levering te verrichten.

Foutief doorgegeven adressen zijn uw verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

3.3. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de dertig kalenderdagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons via het volgend e-mailadres: info@damhert.com. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 kalenderdagen.

4. Betaling – Eigendomsvoorbehoud/Retentierecht - Laattijdigheidsinterest:

4.1. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die worden aangeboden door de Website (zie artikel 2.4) en de genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider INGENICO. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat.

4.2. De geleverde producten blijven eigendom van Damhert tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op uw kosten.

U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Damhert te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Damhert behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

4.3. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Damhert beschikt, bent u ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien bent u van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van u op uw verbintenissen onder de verkoopovereenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle verkoopovereenkomsten met u te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

5. Herroepingsrecht

5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel indien u, in uw hoedanigheid van consument, producten op afstand heeft aangekocht op de Website.

In dergelijk geval heeft u het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit heeft gekregen.

5.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Damhert (adres: Kapelstraat 154, 3550 Heusden-Zolder (België), e-mail adres: info@damhert.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de koopovereenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet u de mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen na de dag waarop u de beslissing tot herroeping van de koopovereenkomst heeft meegedeeld aan Damhert, terugzenden of overhandigen aan Damhert. U bent op tijd als de producten teruggestuurd zijn voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor uw rekening.

5.3. Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Damhert zich het recht voor om u aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door u dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de initiële staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

5.4. Indien u de koopovereenkomst herroept, zal Damhert de ontvangen betaling, inclusief de standaard leveringskosten, aan u terugbetalen binnen maximum veertien kalenderdagen nadat Damhert op de hoogte is gesteld van uw beslissing om de koopovereenkomst te herroepen en op voorwaarde dat zij de producten heeft teruggekregen of voor zover u heeft aangetoond dat de producten zijn teruggezonden (naar gelang welk tijdstip eerst valt).

Damhert zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins zou wensen terugbetaald te worden. In ieder geval zal Damhert voor de terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

5.5. U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

- de goederen die na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

6. Overmacht:

In geval van overmacht is Damhert niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Damhert haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de koopovereenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Damhert die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van Damhert (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, ….

7. Aansprakelijkheid:

Damhert is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

Damhert is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website.

Damhert is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van Damhert en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Damhert is steeds beperkt tot het bedrag dat door u effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W.

8. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

Wij hebben de Website ontwikkeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door consumenten. De integrale inhoud van de Website (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Damhert of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Damhert.

U mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9. Klachten en geschillen – Toepasselijk recht:

9.1. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Damhert op het e-mailadres info@damhert.com toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na levering, (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur en (c) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maand na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijker wijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de producten door u dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Indien na voormelde klacht geen bevredigende oplossing wordt gevonden kan u zich steeds wenden tot één van de volgende erkende instanties inzake alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting: (1) de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be) of (2) het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odf/).

9.2. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen u en Damhert, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en de bepalingen van internationaal privaatrecht.

Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.

10. Persoonsgegevens - Privacy:

Damhert erkent het belang van de privésfeer en respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. Damhert voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door de Website te consulteren of te bestellen op de Website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en factureren, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing- en reclame.

Damhert zal aldus uitsluitend voor intern gebruik en om u beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, dit zowel rechtstreeks via de gegevens die door u worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks via gebruik van cookies (zie artikel 11) die Damhert toelaat de inhoud en lay-out van de site optimaal op u af te stemmen.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien u zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het bestelproces. U heeft te allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Damhert (adres: Kapelstraat 154, 3550 Heusden-Zolder (België), e-mail adres: info@damhert.com).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Damhert (adres: Kapelstraat 154, 3550 Heusden-Zolder (België), e-mail adres: info@damhert.com) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Damhert behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina's van de Website in welke mate bezocht worden.

Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@damhert.com.

11. Gebruik van cookies

Om je beter van dienst te zijn, maakt de Website gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de Website worden “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van “first party cookies”. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiker.

Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met onze gebruik van cookies.

12. Diverse bepalingen

Bewijs: U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten.

Verzaking: Het feit dat Damhert nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Damhert krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikt en verhindert Damhert niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Risico’s internet: U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat Damhert niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.